Ochrana osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) Doctor dent s.r.o. se sídlem na adrese Petržílkova 2705/32, Stodůlky, 158 00 Praha, identifikační číslo 10693980, vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy v rozsahu nezbytně nutném pro splnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje jsou správcem získávány zejména následujícím způsobem:

Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů může být fyzická či právnická osoba, a to zejména:

Kategorie příjemců osobních údajů

Správce údajů je oprávněn poskytovat osobní údaje zejména těmto příjemcům:

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje zejména z následujících důvodů:

Doba zpracování a uchování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů a dále po dobu udělení souhlasu o zpracování osobních údajů.

Povinné zpracování a povinnost poskytnout údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Povinnost mlčenlivosti

Ve společnosti Doctor dent s.r.o. jsou mlčenlivostí chráněny veškeré informace a osobní údaje.

Kontaktní údaje správce osobních údajů: +420 739 425 600, info@doctordent.cz.

Vytvořila a spravuje agentura czech.click | Nastavení cookies 🍪 | Ochrana osobních údajů 🔒